วันพุธที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2552

ฝึกงานวันที่ 24/8/52 ถึง 28/8/52 มีรายละเอียดดังนี้
 • เปิดใบส่งของในคอมพิวเตอร์โปรแกรม AccOffice 9 ส่งรองเท้าให้ลูกค้าในกรุงเทพ
 • ลงจำนวนฉีดรองเท้าในใบงานฉีดพีวีซี
 • ลงจำนวนรองเท้าทีกะโหลเสร็จในใบงานพ่นสีและคอมพิวเตอร์โปรแกรม MicrosoftExcel
 • เก็บเอกสารใบงานฉีดพีวีซี ใบงานพ่นสี
 • คำนวณจำนวนสีพ่นรองเท้าใส่ใบงานพ่นสีส่งให้แผนกพ่นสี
 • ถ่ายเอกสารใบงานพ่นสี ใบงานฉีดพีวีซี
 • เก็บเอกสารใบงานฉีดพีวีซี ใบงานพ่นสี
 • เช็คกล่องรองเท้า
 • เช็คโลโก้รองเท้า
 • ติดต่อประสานงานฝ่ายจัดซื้อภายในองค์กร
 • วางแผนงานฉีดร่วมกับหัวหน้าแผนกฉีด
ฝึกงานวันที่ 17/8/52 ถึง 21/8/52 รายละเอียดมีดังนี้
 • เปิดใบส่งของในคอมพิวเตอร์ส่งรองเท้าให้ลูกค้า
 • ลงจำนวนฉีดรองเท้าในใบงานฉีดพีวีซี
 • ลงจำนวนรองเท้าที่กะโหลเสร็จในใบงานพ่นสีและคอมพิวเตอร์ โปรแกรม MicrosoftExcel
 • คำนวณจำนวนสีพ่นรองเท้าในใบงานพ่นสีส่งให้แผนกพ่นสี
 • วางแผนงานฉีดร่วมกับหัวหน้าแผนกฉีด
 • เก็บเอกสารใบงานพ่นสี ใบงานฉีดพีวีซี
 • ติดต่อประสานงานฝ่ายจัดซื้อภายในองค์กร
 • รวบรวมเอกสารใบงานพ่นสี ใบงานฉีดส่งให้ฝ่ายบัญชี

วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2552

ฝึกงานวันที่ 10/8/2552 ถึง 14/8/2552 รายละเอียดงานมีดังนี้
 • เปิดใบส่งรองเท้าร้าน ไทยสมเจริญ ตั้งเซียเส็ง สมชายการค้า ธนาภัณฑ์ ป.รุ่งโรจน์ วันชัย คุงหลี ศักดิ์ จั๊ว ยืนยง เกียรติภูมิ เกี่ยงเลี้ยง ต.แสงรุ้ง โบตั๋น เขมิสรา ปฐมเกษตรจำกัด สมชายการค้า พีอาร์อี มานะ
 • ลงจำนวนฉีดรองเท้าพีวีซีในใบงานฉีดรองเท้า รุ่น Boot Bbg 4หู 145 144 143 D6 777 333 666 999 111 678
 • ลงจำนวนกะโหลรองเท้าในคอมพิวเตอร์และใบงานพ่นสี รุ่น 111 103 Boot 666 888 144
 • เปิดใบพ่นสีรองเท้ารุ่น 666 888 Boot 144 147 777 4097 6097 111
 • ถ่ายเอกสารใบลงจำนวนฉีดรองเท้าพีวีซี จำนวน 40 ชุด
ฝึกงานวันที่ 3/8/2552 ถึง 7/8/2552 รายละเอียดงานมีดังนี้
 • เปิดใบส่งรองเท้าร้าน ป.รุ่งโรจน์ สมชายการค้า คุณไก่ โบตั๋น พีอาร์อี จำลอง ตั้งเซียเส็ง จั๊ว เจี๊ยบ มณีทรัพย์ ยืนยง เกียรติภูมิ เกี่ยงเลี้ยง มานะ เขมิสรา รุ่งเจริญ ไทยสมเจริญ ไทยนำสิน ต.แสงรุ้ง
 • ลงจำนวนฉีดรองเท้าพีวีซีในใบงานแผนกฉีด รุ่น Boot 666 8หู 4หู 144 143 103N D4 D6 777 149
 • ลงจำนวนกะโหลรองเท้าในคอมฯและในใบงานพ่นสี รุ่น Boot 666 109 4091 6091
 • ถ่ายเอกสารใบงานแผนกพ่นสี จำนวน 15 ชุด ใบงานแผนกฉีด จำนวน 20 ชุด
 • ติดป้ายสติกเกอร์ราคาที่ถุงใส่รองเท้ารุ่น 4091 6091
 • เปิดใบพ่นสีรองเท้ารุ่น Boot 4091 6091 111 103
 • เก็บเอกสารใบงานฉีดรองเท้าพีวีซี ใบงานพ่นสี

วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552

ฝึกงานวันที่ 27/7/2552 - 31/7/2552 มีรายละเอียดดังนี้
 • เปิดใบส่งรองเท้าในคอมพิวเตอร์ส่งร้าน ไทยสมเจริญ,สมชายการค้า,เขมิสรา,โบตั๋น,มานะ,พีอาร์อี,เจี๊ยบ,จั๊ว,ตั้งเซียเส็ง,มณีทรัพย์,ยืนยง,วันชัย,ธนาภัณฑ์,สินเจริญ,ช.ชัยเจริญ,ถิงถิง,หล่อง้วนเซ้ง
 • ลงจำนวนฉีดรองเท้าในใบงานฉีดพีวีซีรุ่น Boot, 666b,111b,888,999,777,144,143,4หู,8หู,D4
 • ลงจำนวนกะโหลรองเท้าในใบงานพ่นสีและคอมพิวเตอร์รุ่น boot,222b,666,102b,
 • เปิดใบงานพ่นสีให้แผนกพ่นสีรุ่น Boot ,666,777,888,109,4091,6091,111,999
 • เก็บเอกสารใบงานพ่นสี ใบงานฉีดรองเท้า ใบสั่งรองเท้า ใบส่งรองเท้า
 • ถ่ายเอกสารใบงานฉีดพีวีซี 30 ชุด ใบงานพ่นสีรองเท้า 15 ชุด

วันพุธที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

ฝึกงานวันที่ 20/7/52 - 24/7/52 มีรายละเอียดดังนี้
 • เปิดใบส่งรองเท้าบริษัท รองเท้าบาจาแห่งประเทศไทยจำกัด(มหาชน) ,จั๊ว,ชินนำชัย,ต.แสงรุ้ง,ตั้งเซียเส็ง,มณีทรัพย์,ยืนยง,เกี่ยงเลี้ยง,สมชายการค้า,พีอาร์อี,ธนาภัณฑ์,ป.รุ่งโรจน์,วันชัย,ไทยสมเจริญ,โบตั๋น,คุงหลี
 • ลงจำนวนฉีดรองเท้าของแผนกฉีดในใบงานฉีด
 • ลงจำนวนกะโหลรองเท้าในคอมพิวเตอร์และใบงานพ่นสี
 • เปิดใบงานพ่นสีให้แผนกพ่นสี
 • เก็บเอกสาร
 • จัดเอกสาร
 • เดินตรวจสินค้า
 • เช็คจำนวนพื้นรองเท้า

วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

ฝึกงานวันที่ 13/07/2552 - 17/07/2552 มีรายละเอียดดังนี้
 • เปิดใบส่งรองเท้าร้าน พีอาร์อี,ไทยนำสิน,ต.แสงรุ้ง,สมชายการค้า,ตั้งเซียเส็ง,วันชัย,ธนาภัณฑ์,ไทยสมเจริญ,โบตั๋น,ป.รุ่งโรจน์,ยืนยง,มณีทรัพย์,เจี๊ยบ,ชินนำชัย,สินเจริญ,บริษัทรองเท้าบาจาแห่งประเทศไทยจำกัด(มหาชน)
 • เปิดใบงานพ่นสีรองเท้ารุ่น Boot, 333B,777B,666B,111
 • ลงจำนวนกะโหลรองเท้าในคอมฯและใบงานพ่นสีรองเท้ารุ่น 222B,666B,147B,Boot,149,4091,6091,6097,4097,4502
 • สร้างใบลงงานแผนกฉีดรองเท้า
 • ถ่ายสำเนาใบลงงานแผนกฉีด 75 ชุด
 • ลงจำนวนที่ฉีดรองเท้าได้ในใบงานฉีดรุ่น Boot,666,5674,9674,4หูขาวนม,D6,222B,144,8หู